Auteur

jaap

Wie ben ik? Een tipje van de sluier opgelicht…

Ik ben Jaap [Jacob Dirk] Kraan, geboren op 8 Juni 1945 in Waddinxveen. In de periode 1945 – 1967 deed ik de Lagere school te Reeu­wijk [2 jaar] en Gouda, Mulo A [Johannes Calvijnschool] en Kweekschool met hoofdakte [De Driestar] te Gouda. Ik was in die tijd ook organist in Reeuwijk en Zeist en repeteerde met een koortje in een café in Rotterdam. Daar ik recht tegenover de Elfhoevenplas woonde, blijf ik mijn jeugd zien als een tijd van plezier, ruimte en sport. We zwommen of schaatsten hele plassen over, we roeiden, zeilden –als je een rijk vriendje had- gingen slootje springen in het ‘koeienland’ enz.

Van 1967 – 1974 woonden we in Kampen waar ik de vooropleiding grieks en latijn deed [2 jaar], propae­deuse [1 jaar] en kandidaatsexamen theologie [4 jaar] aan de Theologische Hogeschool in Kampen. In die tijd haalde ik ook het Diploma Kerkelijk Orgelspel A [GOV] in 1970 en B [alleen theorie] in 1972. Ik was organist in Kampen in de ‘Open Hof’ en tegelijk docent orgel aan de muziekschool in Kampen van 1968-1974. Ondertussen was ik gehuwd met Marga[retha Clasina] Speij­ers in 1970 en we kregen ook kinderen : Joost [1971], Frans [197­3] en Marloes [1976].

Van 1974 – 1978 was ik [Gereformeerd] predikant in Appelscha. Daarnaast studeerde ik voor het doctoraal examen theologie. Ook was ik in die tijd Deputaat voor Jeugd- en Jongerenpastoraat in de provincie Drenthe.
In 1978 deed ik het doctoraal examen theologie in Kampen. Hoofdvak was Missiolo­gie. De scriptie ging over de ‘missionaire gemeente’. De bijvakken waren Pastoraat en Nieuwe Testament. In 1978 voltooiden Marga en ik de ‘Zendingsopleiding’ aan het Hendrik Kraemer Instituut in Oegst­geest, waar we 9 maanden intern woonden.

Van 1978 – 1985 was ik Stafmedewerker aan het Christelijk Studiecentrum te Rawalpin­di, Pakistan. Dit centrum is opgericht voor de dialoog tussen moslims en christenen in dat land en was er tot hulp voor de kerken in Pakistan met het oog op die dialoog. Marga werkte o.a. in de bibliotheek van dat centrum. Het werk daar was wel heel anders dan in Appelscha: Soms vloog je ’s morgens 1500 km naar Karachi, je gaf een lezing en ’s avonds weer terug. Het onderhandelen over de prijs van de taxi was me elke keer een waar genoegen.

Van 1985 – 1989 was ik predikant voor de ontmoeting met moslim -leer­lingen in het christelijk onderwijs, daartoe aangesteld door de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Unie ‘School en Evangelie’. Daarnaast gaf ik wat les als docent ‘Mensbeschouwing en identiteit’ en ‘Intercultureel Onderwijs’ aan de “Stichting Pedagogisch Seminarium aan de Vrije Universiteit” voor de M.O.-B. opleiding en was ik organist in Putten.

Van 1989 – 1997 woonden we in Nieuw-Vennep. Ik werkte daar als gemeentepredikant met het accent op vorming en toerusting. Daarnaast was ik o.a. voorzit­ter van de ‘Provinciale Werkgroep Moslims-Christenen’ in Noord-Hol­land en lid van de ‘Midden-Oosten Sectie’ vallend onder het deputaatschap Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Incidenteel was ik docent bij het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest als mensen vertrokken naar Pakistan, India of Bangla Desh. Ook gaf ik ‘Islam’ en andere godsdiensten als docent bij de cursus ‘Theologie voor gemeenteleden’ te Haarlem. Dat deed ik later weer in Assen toen we eenmaal in Bergum woonden. Daarnaast bleef ik aktief als spreker rond thema’s die te maken hebben met de interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen. En dat is nog zo tot de huidige dag.

Vanaf september 1997 tot juni 2010 was ik predikant in Burgum; in die periode zijn we gefuseerd tot Protestantse kerk. Ik was in de beginjaren o.a. lid van de ‘Friese werkgroep Kerk en Seksueel Misbruik’, tot 1-1-2004.Toen ik in juni 2010 de 65-jarige leeftijd bereikte, ging ik gedeeltelijk met pensioen (60%); twee dagen per week (40%) werkte ik nog voor de gemeente, twee jaar lang, tot de ingang van mijn volledige emeritaat op 1 juni 2012. Maar vanaf januari 2013, toen een collega vertrok, nam ik weer waar in mijn oude wijk in de gemeente van Bergum, en dat duurde tot september 2014 toen ik mijn opvolger Henk-Jan de Groot uit Drachten mocht bevestigen. Vanaf 1 januari 2011 tot 17 maart 2013 verrichtte ik daarnaast twee dagen per week hulpdiensten in het pastoraat in Garijp en van 1 december 2014 tot 1 mei 2015 deed ik datzelfde werk, maar dan incidenteel, in Sumar.

In Juni 1996 voltooide ik de opleiding in het leiding geven aan ‘Bibliodrama’, die georganiseerd wordt door de Werkgroep voor opleiding en spiritualiteit. Supervisie maakte deel uit van die opleiding. Sommige van de preken in mijn boekje ‘Pakkende preken’, zoals die over de Samaritaanse vrouw, zijn zonder die opleiding ondenkbaar. Ik was synodelid van de Protestantse Kerk in Nederland van 2005 tot en met 2008 en ik publiceer nog regelmatig over de ontmoeting met moslims.

Het mooiste van de laatste jaren is de geboorte van onze vijf kleinkinderen: Fenna, Brecht, Lucas, Sytze en Sarah. Ik wist niet dat dat zo leuk was! Op 1 juni 2010 ben ik voor 60% met emeritaat gegaan, daar de 65-jarige leeftijd bereikt was, en voor 40% in dienst gebleven tot, zoals hierboven vermeld, 1 juni 2012. Nu er meer vrije tijd is, kan ik mij meer wijden aan de studie, die vooral met de Islam en met moslims te maken heeft, en daarnaast is er tijd voor cultuur, muziek en natuurlijk spelletjes [o.a. schaken, Mah Jong, Puerto Rico, klaverjassen; ook jaag ik graag op één of meer harten al vermijd ik schoppenvrouw!]